PROGRAM Wychowawczo-Profilaktyczny

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Serocku

 

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Akty prawne:

 

$     - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290 i 1669)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym uczniów z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

- Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

- Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie

 

 

Program Wychowaw­czo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku opiera się na wytycznych zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290 i 1669)

Jest zgodny z kierunkiem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

 

Według nowych priorytetów prawa oświatowego definicje wychowania i profilaktyki przedstawiają się następująco:

 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

- wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności),

- ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia,

- inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

W opracowaniu i realizacji Programu Wychowaw­czo-Profilaktycznego podkreślamy doniosłą rolę rodziców. Jednym z podstawowych celów pracy z rodzicami jest uświadomienie im, jak bardzo są ważni w zabiegach, które mają chronić ich dzieci przed różnymi zagrożeniami. Podstawą skuteczności tych działań jest więź emocjonalna z dzieckiem, pozytywny, modelujący wpływ na dzieci, dobra komunikacja zapobiegająca zerwaniu kontaktu w okresie rozwoju i dorastania. Dlatego ważna jest dla nas stała i bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność naszej szko­ły.

W realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego znaczącą rolę pełnią uczniowie naszej społeczności. To oni będą głównymi odbiorcami programu, ponadto zaopiniują i przedstawią swoje propozycje realizacji zadań. W związku z tym widzimy potrzebę kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, sprzyjających aktywnemu uczest­nictwu w życiu społecznym i szkolnym.

 

Diagnoza środowiska opiera się na analizie dokumentacji szkolnej, rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz pilotażowych ankiet przeprowadzonych wśród wyżej wymienionych podmiotów. Program będzie uwzględniał potrzeby wszystkich uczniów, z dostosowaniem do ich wieku i możliwości.

 Społeczność szkolna liczy 678 uczniów, zróżnicowanych pod względem wieku:

- wychowanie przedszkolne – 74 osoby,

- nauczanie początkowe – 171 osób,

- klasy 4 - 8 - 396 osób,

- oddziały gimnazjalne – 64 osoby.

 

 

 

 

 

 

Wstęp

 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

·       fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

·       psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,

·       społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

·       aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działania profilaktyczne w szkole z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej obejmują w szczególności:

·       realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych;

·       przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

·       kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

·       doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

·       włączenie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków    i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

 

 

Cele programu

 

Cel główny:

  • Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska szkolnego.
  • Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.

 

Cele szczegółowe:

·       Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki.

·       Przygotowanie wychowanka do znalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie.

·       Promowanie zdrowego stylu życia.

·       Koordynacja oddziaływań wychowawczych szkoły, domu i środowiska rówieśniczego.

 

Wartości uznane przez społeczność szkolną

 

Kluczowym celem szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat wartości. Wartości to wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich, co uważane jest za ważne oraz sprzyjające i w taki sposób urzeczywistniane. Zatem wartości to:

·      rzeczy i sprawy ważne, cenne, pożądane;

·      życiowe drogowskazy, mapy, kompas;

·    standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi;

·     kryteria naszych ocen, decyzji i wyborów.

Należy pamiętać, że poprzez właściwe kierowanie wychowaniem ku wartościom pożądanym społecznie możemy powodować u młodych ludzi „otwarcie na wartości”, poznawanie ich, akceptację (uwewnętrznianie) i kierowanie się nimi w życiu.

            Wartości uznane prze społeczność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku:

·       poszanowanie wartości i godności ludzkiej,

·       uczciwość, szczerość, wiarygodność,

·       rzetelność i odpowiedzialność, sumienność,

·       prawdomówność,

·       sprawiedliwość,

·       szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej,

·       kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,

·       ogólnoludzkie normy i wartości religijne,

·       doskonalenie własnej osoby, poczucie własnej wartości,

·       kultura osobista,

·       kształtowanie postawy obywatelskiej,

·       gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,

·       kierowanie się własnym sumieniem,

·       pomoc potrzebującym,

·       zapobieganie dyskryminacji,

·       kreatywność

 

 

Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program

 

1.  Dyrektor szkoły

 

·       Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery

i pracy w szkole.

·       Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.

·       Kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego.

·       Organizuje szkolenia dla nauczycieli.

·       Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

2. Pedagog i psycholog szkolny

·     Prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także przyczyn ich niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły .

·       Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących bariery i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.

·       Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

·   Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa, właściwego korzystania z mediów społecznościowych, promowa-nia zdrowego stylu życia, orientacji zawodowej.

·   Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

·     Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

·   Pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

·    Prowadzi dokumentację pracy własnej.

·     Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

 

 

 

3. Nauczyciele

 

·     Mają obowiązek reagowania na przejawy niewłaściwego zachowania dzieci i młodzieży.

·     Dbają o bezpieczeństwo uczniów.

·     Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów.

·     Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

·     Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych.

·     Świadczą pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

 

5.   Wychowawcy klas

 

·       Prowadzą we współdziałaniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców.

·       Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie.

·       Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.

·       Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości.

·       Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.

·       Koordynują pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie.

5. Rodzice.

  • Współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

  • Wpajają dzieciom podstawowe zasady funkcjonowania w społeczeństwie i współpracują ze szkołą w dalszym rozwoju dziecka
  • Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.
  • Wskazują potrzebę stosowania zwrotów grzecznościowych.

 

  • Wdrażają do poczucia obowiązku i odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

  • Motywują do nauki.

 

  • Pomagają dokonywać wyborów i wspierają dziecko w działaniu.

 

  • Interesują się postępami w rozwoju osobowości dziecka.

 

  • Współpracują ze szkołą w rozwijaniu talentów, zainteresowań bądź wyrównywaniu braków swojego dziecka.

 

 

 

 

 

 

Model absolwenta szkoły

MODEL ABSOLWENTA

Ma rozbudzone potrzeby poznawcze, potrafi się uczyć, korzystając z nowoczesnych tech-nik i źródeł informacji.

  • potrafi samodzielnie zorganizować sobie naukę,
  • rozumie konieczność uczenia się,
  • samodzielnie planuje własny rozwój,
  • wypracowuje własny styl uczenia się,
  • samodzielnie poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje różnych źródeł,
  • rozwiązuje problemy korzystając z różnych źródeł,
  • ma rozbudzone potrzeby czytelnicze,
  • tworzy i rozumie informacje,
  • krytycznie analizuje źródła informacji

Zna i przestrzega normy społeczno – mo-ralne.

  • potrafi kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach,
  • jest otwarty na potrzeby innych ludzi
  • zna i pełni różne role: kolegi, ucznia, członka społeczności lokalnej,
  • zna zasady prawidłowego zachowania się w szkole i przestrzega ich,
    • jest tolerancyjny i taktowny, wyznaje zasadę, że każdy ma prawo do błędów, sukcesów oraz własnych poglądów,
    • umie kontrolować własne emocje,
    • potrafi przeciwstawić się niesprawiedliwości,
    • dostrzega potrzeby osób samotnych, nieśmiałych, niepełnosprawnych i słabszych,
    • postępuje zgodnie z wartościami akceptowanymi społecznie

Jest świadomy swoich praw i potrafi z nich korzystać.

  • zna swoje prawa wynikające z Karty Praw Dziecka, Konstytucji RP i pozostałych uregulowań prawnych oraz regulaminów szkolnych,
  • wie, jak funkcjonują organy władzy samorządowej i państwowej,
  • zna zasady pracy Samorządu Uczniowskiego i aktywnie uczestniczy w jego działalności

Jest świadomy swoich obowiązków i wywią-zuje się z nich w miarę posiadanych mo-żliwości

  • zna szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego, przedmiotowe systemy oceniania, Statut Szkoły, Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły, regulaminy pracowni i zasa-dy bhp,
  • wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
  • wywiązuje się z podjętych zobowiązań

Posiada umiejętność efektywnego komu-nikowania się i współpracy oraz kontrolo-wania własnych emocji.

  • potrafi skutecznie porozumiewać się i prezentować własny punkt widzenia,
  • rozwija w sobie cechy osobowości ważne do budowania więzi z innymi ludźmi,
  • stara się być tolerancyjny wobec odmienności innych ludzi,
  • zna zasady współpracy w zespole i respektuje je,
  • ma poczucie przynależności do grupy,
  • umie przedstawiać własne potrzeby w sposób asertywny,
  • odróżnia opinie od faktów, trafnie rozpoznaje intencje,
  • zna mowę ciała i umie wykorzystywać tę wiedzę w praktyce,
  • zna i stosuje konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów,
  • w stosunkach społecznych wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
  • poprawnie posługuje się językiem ojczystym

Jest świadomy dziedzictwa kulturowego re-gionu, kraju, Europy.

  • ma poczucie przynależności regionalnej, narodowej,
    • potrafi godnie zachować się w miejscach pamięci narodowej i szanuje tradycje i symbole narodowe, zna hymn narodowy,
    • zna historię, tradycję i kulturę swojego regionu,
    • dostrzega korzenie kultury europejskiej w kulturze polskiej i odwrotnie,
    • stara się chronić środowisko naturalne i zachęca do tego innych

Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.

  • zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia,
  • dba o higienę osobistą i otoczenia,
  • umie zaplanować czas wolny i racjonalnie go wykorzystać, aktywnie spędza czas wolny;
  • stosuje racjonalne zasady odżywiania

Jest świadomy własnego potencjału, potrafi go rozwijać i wykorzystywać.

  • dokonuje trafnej samooceny, zna własne mocne i słabe strony,
  • osiąga wyniki edukacyjne na miarę posiadanych możliwości,
  • stawia sobie i osiąga cele akceptowane społecznie,
  • dobrze gospodaruje czasem,
  • zna i stosuje rozmaite techniki pracy umysłowej,
  • bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, pracuje w kołach przedmiotowych i zainteresowań,
  • radzi sobie w sposób konstruktywny z lekiem, stresem i presja otoczenia

Umie zadbać o bezpieczeństwo w sytuacjach ryzykownych.

  • trafnie ocenia ryzyko związane z podejmowanym działaniem,
  • przewiduje konsekwencje własnych działań, zachowań,
  • posiada umiejętność stawiania sobie pozytywnych celów,
    • potrafi powiedzieć „nie” w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu oraz dokonać wyboru mię-dzy dobrem a złem,
    • umie rozpoznawać i kontrolować swoje emocje i działania,
    • potrafi radzić sobie z presją otoczenia,
    • dobrze gospodaruje czasem,
    • umie zachować się w sytuacji lęku i stresu,
    • potrafi prosić o pomoc i wie, gdzie jej szukać
    • zna i stosuje przepisy bhp

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I – III

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna

 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl ży-cia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt                 i roślin;

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności ade-kwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. Relacje – kształtowanie postaw społecznych.

 

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z ró-wieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi,          z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania wła-snego i innych ludzi;

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tra-dycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tra-dycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wy-branymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac-kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od re-ligii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektual-nego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań    w celu zapobiegania dyskryminacji;

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespoło-wej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku     i otoczenia;

• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa-nie i rozwijanie własnych zainteresowań;

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady-cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cieka-wości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz bra-nia odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytua-cjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty-wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń doty-czących korzystania z komputera, Internetu i multimediów;

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i u-rządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i po-ruszania się po drogach;

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, za-pobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;  

 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas zajęć z wychowawcami

w klasach IV – VIII i III gimnazjum

Obszary

Zadania dla klas IV ,V ,VI, VII, VIII i gimnazjum

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna

 

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby np. świadomości mocnych i słabych stron.

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje.

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy za-czynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowe-go stylu życia.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ogra-niczeń i niedoskonałości.

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych war-tości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych   i psychicznych w okresie dojrzewania.

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współ-działania.

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (Samorząd Uczniowski, klub, dru-żyna, wspólnota).

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewie-nie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przeko-nań i poglądów.

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewnia-jący zadowolenie obydwu stron.

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (działania pomocowe wobec in-nych).

 

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

 

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych re-lacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązy-wania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów, opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

 

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji    i miejsca.

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów ró-wieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynni-ków, które na nie wpływają.

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

 

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związa-nych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.  

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do po-dejmowania różnorodnych zachowań.

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe   i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od kompu-tera i Internetu.

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promo-wanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony da-nych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postę-powanie.

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nie-letnich.

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie           i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

 

 

 

Plan działań

Lp.

Obszar działań

Zadania do realizacji.                          

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy realizacji

1.

Działania profilaktyczne

Realizowanie wśród uczniów i ich ro-dziców programów profilaktycznych i promocji zdrowia:

• Bezpieczeństwo w Internecie i bezpie-czne korzystanie z mediów społecz-nych.

• Budowanie postawy prozdrowotnej   i zdrowego stylu życia.

 

 

• Uświadomienie młodzieży zagrożeń współczesnego świata (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy), kształtowanie odpowiedzialności za własne życie.

 

 

. • Upowszechnienie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go. Przeciwdziałanie wagarom oraz dbanie o dyscyplinę.

 

 

 

 

 

 

• Promowanie zdrowego stylu życia (zasady prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej, właściwego planowania i wykorzystywania czasu wolnego).

 

 

Budowanie pozytywnych relacji kole-żeńskich, zapobieganie agresji, prze-mocy fizycznej, psychicznej i słownej:

• Wpajanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa.

• Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy agresji w szkole.

• Rozwiązywania konfliktów i media-cji, budowania poczucia własnej war-tości, asertywności, komunikacji inter-personalnej.

 

Pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz uczniom zdolnym:

• zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

• zajęcia rozwijające zainteresowania     i uzdolnienia,

• budowanie wśród uczniów motywacji do nauki

 

 

 

Zajęcia warsztatowe, zajęcia ze specjalista-mi z zewnątrz – poli-cjanci z CSP Legio-nowo, fundacja, sto-warzyszenie Epsilon

pogadanki,   spektakle profilaktyczne, pla-katy, filmy edukacyj-ne, ulotki informacyj-ne i gazetki o tematy-ce profilaktycznej.

Udział społeczności szkolnej w” Świato-wym Dniu bez Kom-putera”, szkolenie dla rodziców

 

Na zajęciach z wy-chowawcą, spotkanie z funkcjonariuszem z CSP Legionowo, kontrola frekwencji, współpraca z rodzi-cami, współpraca ze Strażą Miejską, poli-cją, Sądem Rodzin-nym.

Pogadanki, filmy, plakaty, rozmowy indywidualne

 

Zajęcia z wychowaw-cą, zajęcia integracyj-ne, zajęcia z elemen-tami socjoterapii, spotkania z przedsta-wicielami prawa, wycieczki klasowe, konkursy, przedsta-wienia, happeningi.

 

 

Zajęcia indywidualne, grupowe, konkursy, uroczystości klasowe   i szkolne.

 

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholog

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z wychowa-wcą, spotkanie z przedstawicielem Sanepidu

 

 

 

 

Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele, szkolny pedagog i psycholog

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny i psycholog

 

wrzesień/czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień/czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

marzec/kwiecień

 

 

 

 

 

wrzesień/czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień/czerwiec

 

2.

Działania wychowawcze

Kształtowanie hierarchii systemu wartości:

• Kierowanie się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, szacunku, odpowiedzialności, odwagi w reago-waniu na niesprawiedliwość, samo-dzielności, tolerancji, chęci niesienia pomocy innym, odporności na niepo-wodzenia, kultury, prawidłowego fun-kcjonowania w zespole.

Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną:

• Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych re-lacji rówieśniczych, poszanowania od-mienności, szacunku do nauczycieli.

• Modelowanie postaw prospołecznych

• Rozwijanie   i wspieranie działalności   pomocowej, w tym Szkolnego Koła PCK

 

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego oraz kształtowanie świadomości narodowej:

Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

• Uczenie właściwej postawy tolerancji i szacunku dla innych kultur, religii, narodów  

 

 

Zajęcia z wychowaw-cą, zajęcia ze specja-listami, wycieczki szkolne, imprezy kla-sowe, działalność w Samorządzie Ucznio-wskim, zawody spor-towe

 

Imprezy szkolne i klasowe, działalność Samorządu Ucznio-wskiego, lekcje z wy-chowawcą, zajęcia profilaktyczne, Dzień Sportu

 

 

 

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycz-nych, lekcje z wycho-wawcą, lekcje histo-rii, WOS – u, międzynarodowe wymiany młodzieży, konkursy, wycieczki

 

 

Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele, terapeuci, pedagog, psycholog,

 

 

 

Opiekunowie Samo-rządu Uczniowskie-go, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, opiekuno-wie Szkolnego Koła PCK

 

 

 

Dyrektor, wychowa-wcy, nauczyciele historii, WOS-u, pedagog, psycholog  

wrzesień/czerwiec

 

 

 

 

 

wrzesień/czerwiec

 

 

 

 

 

wrzesień/czerwiec

 

 

 

Ewaluacja działań wychowawczych i profilaktycznych zawartych

w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym

Wewnętrzna ewaluacja programu zostanie przeprowadzona przez nauczycieli i wychowawców realizujących program.

Cel główny ewaluacji:

Podniesienie efektywności pracy profilaktycznej szkoły.

Cele szczegółowe:

1. Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji działań profilaktycznych.

2. Poznanie ewentualnych trudności i niedociągnięć, które pojawią się w trakcie realizacji programu.

3. Dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu.

Główne pola ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:

• badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole,

• badanie postaw prozdrowotnych,

• badanie przestrzegania praw dziecka przez dorosłych w szkole,

• relacje panujące w szkole,

• frekwencja uczniów,

• badanie zachowań bezinteresownych, gotowości do udzielania pomocy,

• działania w zakresie wolontariatu,

• badanie zachowań w sytuacji zagrożenia,

• ocena samorządności i demokratyzacji w szkole,

• ocena stwarzanych przez szkołę warunków pracy i wypoczynku,

• badanie uzdolnień i aspiracji edukacyjnych dzieci,

• autorytety w szkole,

• badanie znajomości wśród uczniów praw i obowiązków,

• umiejętności samooceny uczniów,

• umiejętności interpersonalne uczniów,

• poziom agresji w szkole.

Metody wykorzystane w ewaluacji:

1. Badania kwestionariuszowe – ankiety i ich analizy.

2. Analiza dokumentacji szkolnej.

3. Wywiad z wybranymi osobami.

4. Obserwacja. Badaniu poddani zostaną losowo wybrani nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Wnioski wynikające z przeprowadzonej ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych będą wykorzystane do modyfikacji i ulepszenia programu.

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty uchwałą Rady Rodziców – po porozumieniu z Radą Pedagogiczną - w dniu 19 września 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

1.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290 i 1669)

2.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym uczniów z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

3.       Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

4.       Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku